Veelgestelde vragen

Valt mijn promotie onder het oude Algemeen Promotiereglement 2010 of onder het nieuwe Promotiereglement 2014?

Het nieuwe Promotiereglement 2014 is in werking getreden op 1 oktober 2014. Onder het oude Algemeen promotiereglement 2010 vallen promoties waarvan de decaan vóór 1 oktober 2014 het voorstel voor de samenstelling van de promotiecommissie heeft ondertekend. Promoties waarvoor op of nà 1 oktober 2014 een voorstel voor de samenstelling van de promotiecommissie  door de decaan is getekend vallen onder het nieuwe promotiereglement. Indien het verzoek tot toelating voor 1 oktober 2014 door de decaan was getekend, blijft het genomen besluit geldig, ook indien deze inhoudelijk niet in overeenstemming is met de bepalingen van het nieuwe Promotiereglement. Iedere promovendus die op of na 1 oktober 2014 een verzoek tot toelating door de decaan heeft laten tekenen, valt onder het nieuwe Promotiereglement 2014.

Is mijn ontheffingsbesluit of toelatingsbesluit nog geldig nu er een nieuw reglement is?

Indien het  besluit tot toelating en een eventueel daaraan voorafgaand besluit tot ontheffing onder het oude reglement zijn genomen en voor 1 oktober 2014 door de decaan zijn getekend, blijven deze  voor onbepaalde tijd van kracht. 

Is mijn besluit tot aanwijzing van de promotiecommissie nog geldig nu er een nieuw reglement is?

Promoties waarvoor voor 1 oktober 2014 een voorstel voor de samenstelling van de promotiecommissie door de decaan is getekend vallen onder het oude Algemeen Promotiereglement 2010. Het oude reglement bepaalt dat  indien de beoordeling van het proefschrift door deze promotiecommissie tot een weigering van de toelating tot de verdediging leidt, de promovendus binnen een jaar na deze weigering opnieuw het proefschrift ter beoordeling aan de promotiecommissie moet voorleggen. Indien deze termijn overschreden wordt, of de promotiecommissie opnieuw de toelating tot de verdediging weigert, komt de aanwijzing van de  promotiecommissie te vervallen. 

Indien de aanwijzing van de promotiecommissie vervalt, en er nadien een nieuwe promotiecommissie aangewezen dient te worden, valt de promotie onder het nieuwe Promotiereglement 2014, met uitzondering van het toelatingsbesluit dat wel van kracht blijft. 

Onder het nieuwe Promotiereglement 2014 is bepaald dat het besluit inzake de aanwijzing van de promotiecommissie 1 jaar zijn geldigheid behoudt, en daarna automatisch komt te vervallen.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

12 juli 2018